,,Sviatosťami uvádzania do kresťanského života, t.j. krstom, birmovaním a Eucharistiou, sa kladú základy celého kresťanského života. A vskutku, veriacich znovuzrodených krstom posilňuje sviatosť birmovania a potom sa v Eucharistii živia pokrmom večného života, takže týmito sviatosťami uvádzania do kresťanského života dostávajú čoraz väčšej miere bohatstvo Božieho života a napredujú k dokonalosti lásky.” /KKC 1212/

 

Krst dieťaťa:

Rodičia si na farskom úrade dohodnú termín krstu a termíny náuk. Treba priniesť: rodný list dieťaťa, svedectvo krstu rodičov ak nie sú z našej farnosti a tak isto aj krstných rodičov. Krstný rodič musí mať dovŕšený 16 rok života, mať sviatosť birmovania, žijúci v manželstve – platné cirkevné manželstvo. Nie rodičia dieťaťa.

Pred krstom rodičia, krstný rodičia a rodina príjmu sviatosť zmierenia.

Na krst si rodičia prinesú krstnú košieľku, sviecu a dieťa.

Krst dospelého:

Príprava – katechumenát trvá približne 1,5 roka.

Sväté prijímanie:

Ak chceme prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíme byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, najskôr musí pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Prvé sväté prijímanie: prijímajú deti na konci 3. ročníka ZŠ, ktoré navštevujú náboženstvo.

Ak ste dospelý a pokrstený a túžite prijať Eucharistiu, prihláste sa na farskom úrade. Príprava trvá 3 mesiace.

Birmovanie:

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje každé 4 roky. Príprava prebieha počas náboženskej výchovy a osobných strtetnutiach s kňazom.

  Manželstvo:

Sviatosť manželstva si snúbenci vysluhujú navzájom tým, že pred Cirkvou, ktorú zastupuje kňaz alebo diakon, vyjadria svoj manželský súhlas.

Uzatvorenie sviatosti manželstva treba nahlásiť na farskom úrade 3 mesiace pred termínom. Naskôr teba navštíviť matričný úrad, na vypísanie štátnej zápisnice s platným občianskym preukazom a rodným listom. Ku spísaniu zápisnice na farskom úrade potrebujete krstný list nie starší ako 3 mesiace. Ak ste pokrstený v našej farnosti, tak ho nepotrebujete.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebné vyžiadať si ,,Licenciu k sobášu” z farnosti, do ktorej patrí aspoň jeden zo snúbencov.

Pred prijatím sviatosti snúbenci absolvujú náuky.

Pomazanie chorých:

,, Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňaza, celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil.” /KKC1499/

Hromadne sa sviatosť vysluhuje počas svätej omše, na svetový deň chorých, 11. februára na Lurdskú Pannu Máriu.

Individuálne sa vysluhuje v čase choroby, ťažkoho úrazu doma alebo v nemocnici.

Vždy treba volať kňaza v čas, nie keď chorý je už v kóme.

 

Svätenina – Pohreb:

Kresťanský pohreb má svoju formu a obsah, ktorý vyjadruje vieru Cirkvi.

Pohreb sa vybavuje na farskom úrade, na matrike a pohrebnej službe. Najbližší člen pozostalého, prinesie na farský úrad List o prehliadke mŕtveho a to kópiu potvrdenú matrikou.

Informačný servis nitrianskej diecézy